ದೃಷ್ಟಿ

ಹುಡುಗಿ
ನಿನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆದಿತು ಹೆಚ್ಚೆ
ಅದಕೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿದೆ ಮಚ್ಚೆ. :P

Comments

Popular posts from this blog

ದುರ್ಗದ ಮಳೆ