ತಿರುಗ ಬಾಣದ ಮಾತು

ನಿನ್ನಂಥ ಮನಕೆ
ಮರುಳಾಗದವರುಂಟೆ..
ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ
ನಾನೂ ಹೇಳುವೆನು
ಸಿಗುವನು ನಿನಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ
ನನಗಿಂತ ಚೆಲುವ 😄

Comments

Popular posts from this blog

ದುರ್ಗದ ಮಳೆ