ದ್ವೇಷ

ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ
ಅದಾವ ದೇಶ
ಕಟ್ಟಿದರೇನು.?
ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ.

Comments

Popular posts from this blog

ದುರ್ಗದ ಮಳೆ